Розділ: Статут Конотопської ДХШ

Затверджено
рішенням міської ради
6 скликання (31 сесія)
від 24 квітня 2013 року

С Т А Т У Т
КОНОТОПСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ХУДОЖНЬОЇ ШКОЛИ
КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(НОВА РЕДАКЦІЯ )

І. Загальні положення

1.1. Даний Статут розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 443, і визначає функціонування Конотопської дитячої художньої школи (далі – ДХШ).
1.2. Конотопська дитяча художня школа Конотопської міської ради Сумської області створена у 1991 році знаходиться у комунальній власності, є неприбутковою організацією.
1.3 Повна назва: КОНОТОПСЬКА ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1.4. Скорочена назва: КДХШ
1.5. Юридична адреса Конотопської ДХШ: 41615, Сумська обл., м. Конотоп, проспект Леніна, 15
1.6. Дитяча художня школа є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
1.7. Засновником навчального закладу є: Конотопська міська рада.
1.8. Головною метою дитячої художньої школи є:
забезпечення реалізації права громадян на здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів; надання знань, формування вмінь та навичок за інтересами, забезпечення потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний і духовний розвиток; підготовка до активної професійної та громадської діяльності, створення умов для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей та стану здоров’я учнів.
1.9. Головними завданнями навчального закладу є:
– виховання громадянина України;
– виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
– вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;
– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
– створення умов для творчого, інтелектуального, духовного розвитку учнів;
– задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
– пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих дітей;
– організація дозвілля учнів, пошук його нових форм;
– здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.
1.10 ДХШ в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 443, іншими нормативно – правовими актами, власним статутом.
1.11. ДХШ самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.
1.12. ДХШ несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:
– безпечні умови освітньої діяльності;
– дотримання державних стандартів освіти;
– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
– дотримання фінансової дисципліни.
1.13. Дитяча художня школа здійснює навчання і виховання дітей у позаурочний та позанавчальний час.
1.14. Мова навчання у ДХШ визначається Конституцією України та відповідним законом України.
1.15. Дитяча художня школа має право:
– проходити в установленому порядку державну атестацію;
– визначити форми, методи і засоби організації навчально – виховного процесу за погодженням з органами управління освітою міської ради;
– визначати варіативну частину робочого навчального плану;
– в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани, авторські програми;
– спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
– використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
– бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
– залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
– відкривати свої філії у селах, селищах, містах України;
– самостійно відкривати рахунки та здійснювати всі фінансові операції, вести бухгалтерський облік;
– інші права, що не суперечать законодавству України.
1.16. Взаємовідносини дитячої художньої школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладаються між ними.
1.17. Статут може бути переглянутий цілком або частково у зв’язку з прийняттям нових законодавчих або нормативних документів, що регламентують роботу Конотопської ДХШ
ІІ. Організація навчально-виховного процесу
2.1. ДХШ планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, місячного планів. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи дитячої художньої школи, визначаються перспективи її розвитку.
План роботи затверджується радою навчального закладу.
2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством культури України із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.
Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу і затверджується відділом освіти міської ради.
2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, а також науково – методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за класно–урочною формою навчання.
2.5. Порядок наповнюваності класів у дитячій художній школі визначається Типовими навчальними планами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, затвердженими Міністерством культури і туризму України.
Зарахування учнів до дитячої художньої школи здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).
У перший клас приймаються діти віком: 8-9 років з 6 (8) – річним терміном навчання.
Випускники 6-го, класу вважаються такими, що закінчили повний курс навчального закладу. До 7-го, 8-го класів, за рішенням педагогічної ради школи, зараховуються випускники, які виявили професійні здібності та бажання продовжувати художню освіту.
Випускники дитячої художньої школи, які мають бажання продовжити навчання для вдосконалення умінь і навичок та підготовки до вступу у вищі навчальні заклади художнього профілю мають право бути зарахованими до 6-го класу художньої школи.
Особи віком до 18 років, які бажають отримати підготовку для вступу до навчальних закладів художнього профілю можуть бути зараховані до 6 класу художньої школи без права видачі свідоцтва про позашкільну освіту.
Прийом до дитячої художньої школи може здійснюватися протягом навчального року за бажанням учнів і за згодою їх батьків або осіб, що їх замінюють.
2.6. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.
Навчальний рік розпочинається 1 вересня у День знань і закінчується 31 травня.
Навчальний рік поділяється на семестри: перший з 01.09 до 31.12, другий з 01.01 до 31.05.
За погодженням з відділом освіти міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
2.7. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.
Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.
Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у закладі проводяться позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.
2.8. Тривалість уроків у дитячій художній школі становить – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з органами управління освітою та районною санітарно-епідеміологічної службою.
2.9. У дитячій художній школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється кожний семестр переглядом навчальних робіт з усіх навчальних дисциплін в усіх класах.
Для поточного оцінювання застосовується 12-бальна система оцінювання.
2.10. У документі про освіту (табелі успішності, документі про позашкільну освіту) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та іспити. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.
Учням, які закінчили позашкільний навчальний заклад та в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видається документ про позашкільну освіту встановленого зразка.
Виготовлення документів про позашкільну освіту здійснюється відповідно за рахунок коштів місцевого бюджету.
ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу
3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в дитячій художній школі є:
– учні;
– директор, заступник директора з навчально-виховної роботи школи;
– педагогічні працівники;
– спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;
– батьки або особи, які їх замінюють.
3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.
3.3. Учні мають право на:
– здобуття позашкільної освіти відповідно до їхніх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
– безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
– користування науковою та матеріально-технічною базою навчального закладу;
– доступ до інформації з усіх галузей знань;
– участь у різних видах практичної діяльності, виставках, конкурсах, фестивалях та інших масових заходах;
– вільне вираження поглядів, переконань;
– участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
– захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь і гідність;
– інші права, що не суперечать законодавству України.
3.4. Учні зобов’язані:
– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
– дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
– бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
– дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
– дотримуватися правил особистої гігієни.
3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.
3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про позашкільну освіту” та іншими законодавчими актами.
3.7. Педагогічні працівники мають право на:
– внесення керівництву школи та органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву школи та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють в дитячій художній школі;
– вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
– участь у роботі нарад, зборів, інших органів самоврядування школи, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
– вибір педагогічно обґрунтованих форм , методів, засобів роботи з учнями;
– захист професійної честі, гідності;
– проведення в установленому порядку науково-методичної роботи;
– виявлення педагогічної ініціативи;
– позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії педагогічного знання;
– участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
– отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, в порядку визначеному законодавством України;
– соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:
– виконувати навчальні плани та програми;
– надавати знання, формувати вміння і навички диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів;
– сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів відповідно до їх нахилів та здібностей, а також збереженню їх здоров’я;
– здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку школи, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;
– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;
– забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін;
– берегти здоров’я учнів, захищати їхні інтереси, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
– виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;
– вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи, особові справи учнів тощо);
– сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
– особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру, виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
– виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
– брати участь у роботі педагогічної ради.
3.9. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
3.11. Викладачі школи працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором;
3.12. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників дитячої художньої школи визначається керівником закладу згідно із законодавством, погоджується з профспілкою і затверджується відділом освіти Конотопської міської ради.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється директором школи і можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування учнів школи протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.
3.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.
3.14. Педагогічні працівники школи підлягають атестації, як правило, один раз на п’ять років відповідно до порядку, встановленого МОН.
3.15. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
– обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
– звертатися до органів управління освітою, директора школи та органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;
– захищати законні інтереси своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних судових органах;
– приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності школи;
– вносити добровільні внески для розвитку матеріально – технічної бази закладу та створювати благодійні фонди;
– інші права, що не суперечать законодавству України.
3.16. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми позашкільної освіти і зобов’язані:
– забезпечувати умови для здобуття дитиною позашкільної освіти за будь-якою формою навчання;
– постійно дбати про фізичне здоров’я , психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
– поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
– виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
3.17. Представники громадськості мають право:
– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування школи;
– керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами;
– сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
– брати участь в організації навчально-виховного процесу.
3.18. Представники громадськості зобов’язані:
– дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя.
ІV.Управління Конотопською дитячою художньою школою
4.1. Управління школою здійснюється її засновником міською радою.
Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш 3 років.
Директор навчального закладу комунальної форми власності та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.
4.2. Вищим органом громадського самоврядування дитячої художньої школи є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
Учасники загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
– працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;
– учнів навчального закладу – класними зборами;
-батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.
Кожна категорія обирає однакову кількість учасників. Визначається така кількість учасників: від працівників навчального закладу-5, учнів -5,
батьків і представників громадскості-5
Термін їх повноважень становить один навчальний рік.
Загальні збори правочинні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.
Загальні збори:
– обирають раду школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
– заслуховують звіт директора і голови ради школи;
– розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності школи;
– затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи;
– приймають рішення про стимулювання праці педагогічних працівників.
4.3. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.
4.3.1. Метою діяльності ради є:
– сприяння демократизації і гуманізації навчально виховного процесу;
– об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
– формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
– розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
– підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;
4.3.2. Основними завданнями ради є:
– підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
– визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу та сприяння організаційно – педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
– формування навичок здорового способу життя;
– створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
– сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
– підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно – експериментальної роботи педагогів;
– сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
– підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення та виховання учнів;
– ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
– стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
– зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та позашкільним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;
– інші завдання, що не суперечать законодавству України.
4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами позашкільного навчального закладу.
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради школи з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.
На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:
– пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
– дотримання вимог законодавства України;
– колегіальності ухвалення рішень;
– добровільності і рівноправності членства;
– гласності.
Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менш двох третин її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.
4.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради.
Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурних, масових заходів.
4.3.6. Рада навчального закладу:
– організовує виконання рішень загальних зборів;
– вносить пропозиції щодо зміни статусу;
– спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;
– разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;
– затверджує режим роботи школи;
– сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її доцільність у виконавчому комітеті міської ради;
– разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
– погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
– заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступника з навчально-виховної роботи та завідувача господарством школи;
– бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
– виступає ініціатором проведення добровільних акцій;
– вносить на розгляд педагогічної ради та органів управління освітою міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
– розглядає питання родинного виховання;
– сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
– розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи школи;
– може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії та зміст роботи визначається радою.
4.3.7. Директор навчального закладу:
– здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
– організовує навчально-виховний процес;
– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
– відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу ;
– створює необхідні умови для здобуття учнями позашкільної освіти;
– забезпечує дотримання вимог охорони дитинства , санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
– підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, науково-методичної роботи педагогів;
– забезпечує права учнів на захист їх від будь яких форм фізичного або психічного насильства;
– призначає завідуючих навчальними відділеннями;
– здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
– розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;
– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
– за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;
– створює умови для творчого зростання педагогічних працівників; пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
– несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, місцевими органами державної виконавчої влади тощо;
– застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників школи;
– затверджує посадові обов’язки працівників школи.
4.4. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу, погоджується з профспілкою і затверджується начальником відділу освіти міської ради.
Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
4.5. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.
Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.
4.6. Педагогічна рада розглядає питання:
– удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;
– переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
– підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
– морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу;
– створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи.
4.7. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.
Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
4.8. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.
V. Матеріально-технічна база
5.1. Матеріально – технічна база школи включає будівлю, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі відділу освіти.
5.2. Майно навчального закладу належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту навчального закладу та укладених ним угод.
5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки , завдані навчальному закладу внаслідок порушення його
майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, а також виставкової зали та інших приміщень.
VІ. Фінансово-господарська діяльність
6.1. Фінансово – господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.
6.2. Фінансування дитячої художньої школи здійснюється за рахунок бюджетних коштів та може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.
6.3. Порядок встановлення розміру плати за навчання в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) визначається Кабінетом Міністрів України.
Виконавчий комітет Конотопської міської ради має право встановлювати додаткові пільги з оплати за навчання з урахуванням можливостей місцевого бюджету.
Діти із багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти – інваліди, діти – сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту в Конотопській дитячій художній школі безоплатно.
6.4.Джерелами формування коштів ДХШ є:
– кошти місцевого бюджету;
– кошти фізичних, юридичних осіб;
– кошти гуманітарної допомоги;
– добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;
-кошти, отримані за надання платних послуг, видання та реалізація навчальних, методичних, рекламних посібників (довідники, рекомендації тощо) за напрямками діяльності, інші надходження.
– здавання в оренду будівель, споруд та іншого нерухомого майна, обладнання, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, яке не погіршує соціально-побутові умови працівників закладу, учнівської молоді;
– дотації органів державної і місцевої влади;
– інші надходження не заборонені чинним законодавством.
6.5. Навчальний заклад має право:
– на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси;
– користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи;
– фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу;
– самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності;
– користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством, для закладів державної системи освіти;
– здійснювати інші дії, які не суперечать чинному законодавству.
6.6. Обсяг бюджетного фінансування ДХШ визначається відповідними органами державного управління освітою згідно з нормативами та результатами сертифікації. Обсяг надходжень із державного та місцевого бюджетів не залежить від наявності інших джерел формування бюджету навчального закладу. Бюджетні асигнування на освіту та позабюджетні кошти, не використані у поточному фінансовому році, не підлягають вилученню.
У разі одержання навчальним закладом коштів з інших джерел бюджетні асигнування не зменшуються.
6.7 Кошторис ДХШ складається, підписується та використовується керівником закладу освіти відповідно до чинного законодавства і затверджується начальником органу управління освітою.
6.8 ДХШ користується приміщенням, обладнанням, відведеною територією, розпоряджається ними відповідно до чинного законодавства.
6.9. Майно ДХШ складають основні фонди та інші матеріальні цінності, що належать їй на правах оперативного управління.
6.10. Відповідно до чинного законодавства Конотопська ДХШ безкоштовно користується земельними ділянками, на яких вона розташована, несе відповідальність за раціональне використання і відновлення природних ресурсів.
6.11. ДХШ у відповідності до чинного законодавства звільняється від оподаткування доходів (прибутку) без обмеження рівня рентабельності. Доходи (прибутки) підприємств, установ, організацій та громадян, що спрямовуються на розвиток навчального закладу, звільняються від оподаткування згідно чинного законодавства.
6.12. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади.
6.13. Звітність про діяльність навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.
6.14. Збитки, заподіяні ДХШ в результаті порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства
VІІ. Міжнародне співробітництво
7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.
VІІІ. Контроль за діяльністю навчального закладу
8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері позашкільної освіти.
8.2. Державний контроль здійснюється Міністерством освіти і науки України, Державною інспекцією навчальних закладів, та органом управлінням освіти міської ради.
8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться відповідно до законодавства.
ІХ . Затвердження, реєстрація, зміни до Статуту
9.1. Статут, доповнення та зміни до нього, що оформлюються у вигляді доповнень або нової редакції, затверджуються рішенням Засновника.
9.2. Статут та зміни до нього реєструються у відповідності до чинного законодавства України.
9.3. Зміни до Статуту ДХШ набирають чинності з дня їх державної реєстрації.
9.4. Усі, відповідним чином посвідчені, примірники Статуту мають однакову юридичну силу та зберігаються у відділі освіти Конотопської міської ради Сумської області, директора ДХШ та в державних органах, які провели реєстрацію.
Х. Реорганізація або ліквідація навчального закладу
10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає міська рада.
Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.
Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною міською радою, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.
10.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.
10.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

Секретар міської ради М.О. Башкиров